گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: رابط بين بانوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و مرکز تحقيقات اهل بيت از سال 92 تاکنون

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: رابط بين بانوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و استانداري در سال هاي 85تا90

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: مسئول هسته پژوهشي بانوان عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگون(اصفهان) از سال 86 تا اکنون

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1278/10/111