گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

تقديرنامه ها و افتخارات

:: مشاور برتر شاخه دانشجويي IEEE

مرجع اهداء کننده : شاخه ايران IEEE
مقام :
تاریخ : 1391/02/27


:: بورس پسادکتراي بانک توسعه اسلامي

مرجع اهداء کننده : بانک توسعه اسلامي
مقام :
تاریخ : 1382/09/01


:: جشنواره فرهيختگان

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1395/11/111