دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

تقديرنامه ها و افتخارات