گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشکده علوم انساني و حقوق

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1398/09/301