دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي كاربردي

تقديرنامه ها و افتخارات