گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در گروه آموزشي فني و مهندسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1401/11/18


:: کسب رتبه اول پژوهشي در سطح دانشکده فني و مهندسي و رتبه هفتم پژوهشي در سطح دانشگاه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1400/03/03


:: پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي برق

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقام :
تاریخ : 1398/10/011