گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
تقديرنامه ها و افتخارات

:: انتخاب به عنوان استاد منتخب دانشگاه

مرجع اهداء کننده : اقاي دکتر آذين
مقام :
تاریخ : 1397/02/121