گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: نهمين جشنواره معرفي آثار برتر مکتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف آن

مرجع اهداء کننده : وزير کشور و دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر
مقام : سوم
تاریخ : 1390/09/271