گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استاد

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد نمونه منطقه چهار کشوري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1389/06/29


:: خاكشناس نمونه كشور

مرجع اهداء کننده : انجمن علوم خاك ايران.
مقام :
تاریخ : 1386/02/11


:: مدرس نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان 1381

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1381/12/10


:: محقق نمونه استان در سال 1389

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1389/10/17


:: استاد نمونه كشور سال تحصيلي 82-81

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1382/06/181