گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: Committee neural networks with fuzzy genetic algorithm

مرجع اهداء کننده : UPM Malaysia
مقام :
تاریخ : 1390/03/211