گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دومين جايزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : جشنواره ابن سينا
مقام :
تاریخ : 1396/02/021