گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: کسب رتبه در جشنواره فرهيختگان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي
مقام :
تاریخ : 1398/09/06


:: استاد برتر دانشکده پرستاري و مامايي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1398/02/08


:: مقاله برتر استاني در حوزه پزشکي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1396/10/261