گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برنامه ريزي آموزشي و راهنمائي
مرتبه علمي : استاد تمام

تقديرنامه ها و افتخارات

:: نشان طلاي سازمان جهاني تعهد کيفيت

مرجع اهداء کننده : نشان طلاي کيفيت تعهد
مقام :
تاریخ : 1278/10/111