گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشگاه و دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1401/11/27


:: كتاب برگزيده سال-چهار جلد سنجش كاربردي در روان شناسي سازماني

مرجع اهداء کننده : جشنواره فرهيختگان
مقام :
تاریخ : 1400/02/15


:: پژوهشگر برتر دانشگاه هاي استان اصفهان-1396

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/08/01


:: دانشمند برگزيده ايران در توليد علم در ISC در سال 1395

مرجع اهداء کننده : ISC
مقام :
تاریخ : 1395/03/01


:: معرفي به عنوان 1% دانشمندان برتر جهان در سال 2017

مرجع اهداء کننده : ISI
مقام :
تاریخ : 1396/03/01


:: دريافت جايزه ويژه امام خميني (ره) به¬عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1393

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1393/03/01


:: پژوهشگر برگزيده منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي در 1389 و 1391

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1392/07/01


:: دانشمند برگزيده ايران در توليد علم در ISC در سال 1391

مرجع اهداء کننده : ISC
مقام :
تاریخ : 1391/03/01


:: پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) طي ده سال متوالي در سال¬هاي 1387 تا 1396

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1396/08/01


:: 4. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1390.

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1390/03/01


:: 3. پژوهشگر برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1389.

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم و تحقيقات و فنآوري
مقام :
تاریخ : 1389/08/011