گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر علوم انساني استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : استانداري
مقام :
تاریخ : 1391/07/10


:: پژوهشگر برتر علوم انساني استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : استانداري
مقام :
تاریخ : 1389/08/16


:: يکي از برگزيدگان علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/111