مجتبی شاه طوسی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات