محمود وفائیان
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : مربي

تقديرنامه ها و افتخارات