دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی

تقديرنامه ها و افتخارات