گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: انتخاب به عنوان مدير گروه نمونه دانشکده دندانپزشکي

مرجع اهداء کننده : رييس دانشکده
مقام :
تاریخ : 1392/11/08


:: رتبه دوم در پنجمين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر هدايت

مرجع اهداء کننده : جشنواره شهيد دکتر احمد هدايت-وزارت بهداشت و درمان
مقام :
تاریخ : 1383/11/131