گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: هفتمين جشنواره دانشجويي کشور

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
مقام : رتبه برتر
تاریخ : 1301/12/13


:: پذيرش در مرحله اول

مرجع اهداء کننده : جشنواره بين المللي اختراع و نوآوري خيام
مقام :
تاریخ : 1398/11/20


:: سخنران و پوستر برتر

مرجع اهداء کننده : همايش ارتقا سلامت فرد ، خانواده و جامعه
مقام : اعضای کمیته ی علمی همایش
تاریخ : 1398/08/23


:: پزوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : اولين جشنواره ي پزوهش و فناوري دانشگاه آراد اسلامي استان اصفهان
مقام : ریاست دانشگاه های استان اصفهان
تاریخ : 1395/11/04


:: استاد منتخب آموزشي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ، خوراسگان
مقام : ریاست دانشگاه
تاریخ : 1395/02/12


:: رتبه آموزشي برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان
مقام : ریاست دانشگاه
تاریخ : 1392/02/12


:: پژوهشگر نمونه

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام : استادار اصفهان
تاریخ : 1385/04/251