گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني

تقديرنامه ها و افتخارات

:: گواهي درجه يک تشخيص صلاحيت و رتبه بندي گياهان دارويي

مرجع اهداء کننده : نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/07/21


:: اولين همايش ملي کشاورزي در شرايط محيطي دشوار

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي رامهرمز
مقام :
تاریخ : 1391/02/20


:: پنجمين جشنواره نوآورين، مبتکرين و نوآوران بسيجي اصفهان

مرجع اهداء کننده : ستاد جشنواره نوآورين، مبتکرين و نوآوران بسيجي
مقام :
تاریخ : 1385/09/01


:: دومين کنگره بهره برداري از منابع تجديد شونده و بازيافت در کشاورزي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1384/08/141