گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشجوي برتر دکتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال تحصيلي94-93

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مقام :
تاریخ : 1278/10/111