گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: مراسم تجليل از برگزيدگان علمي دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1394/01/011