گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
  • نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
  • نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
  • نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
  • Email: achalak@khuisf.ac.ir
اطلاعيه ها و اعلانات

:: نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی

(1399-03-29)
:: Email: achalak@khuisf.ac.ir

(1392-03-23)