گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

  • تاریخ امتحان آزمایشگاه حشره شناسی 20 و21 مرداد ماه
اطلاعيه ها و اعلانات

:: تاریخ امتحان آزمایشگاه حشره شناسی 20 و21 مرداد ماه

(1399-05-18)