گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
اطلاعيه ها و اعلانات

:: نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا

(1399-03-29)
:: نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا

(1399-03-29)
:: ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir

(1392-03-23)