گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
اطلاعيه ها و اعلانات

:: فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

(1400-08-11)
:: فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی

(1400-08-11)
:: فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه پوستر فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

(1400-08-11)