هاجر ترکان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي
مرتبه علمي : استادیار

  • اطلاعیه نحوه امتحان آسيب شناسي پيشرفته ارشد باليني
اطلاعيه ها و اعلانات

:: اطلاعیه نحوه امتحان آسيب شناسي پيشرفته ارشد باليني
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه اعلاميه نحوه برگزاری امتحان آسيب شناسي پيشرفته

(1399-03-29)