مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • تکلیف شماره 5 الکترونیک 1 - مسائل1 - 3 - 5 -6 - 7 - 10 از تمرین های فصل چهارم کتاب مبانی الکترونیک میر عشقی - موعد تحویل 3 خرداد 1403
  • تکلیف شماره 4 الکترونیک 1 - موعد تحویل 20 اردیبهشت 1403
  • مسائل فصل سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی(مربوط به درس الکترونیک 1)
اطلاعيه ها و اعلانات

:: تکلیف شماره 5 الکترونیک 1 - مسائل1 - 3 - 5 -6 - 7 - 10 از تمرین های فصل چهارم کتاب مبانی الکترونیک میر عشقی - موعد تحویل 3 خرداد 1403

(1403-02-28)
:: تکلیف شماره 4 الکترونیک 1 - موعد تحویل 20 اردیبهشت 1403
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تکلیف 4 ال 1

(1403-02-15)
:: مسائل فصل سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی(مربوط به درس الکترونیک 1)
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فصل 3 میرعشقی
فایل ضمیمه فصل 4 میرعشقی
فایل ضمیمه فصل 5 میرعشقی
فایل ضمیمه فصل 6 میرعشقی

(1403-01-31)