مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • تمرین های فصل 7 ، 8 ،9 هیت(مربوط به درس مدار 1)
  • تمرین های فصل پنجم هیت(مربوط به درس مدار 1)
  • تمرین های فصل چهارم کتاب هیت(مربوط به درس مدار 1)
  • لینک گروه مقدمه ای بر مهندسی پزشکی : https://t.me/+-hDnwmKGzaM5YTY8
  • لینک گروه حفاظت ایمنی و استاندارد : https://t.me/+05tVJRMaFF80MmM0
  • تمرین های فصل دوم و سوم کتاب هیت(مربوط به درس مدار 1)
اطلاعيه ها و اعلانات

:: تمرین های فصل 7 ، 8 ،9 هیت(مربوط به درس مدار 1)
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فصل 7 هیت
فایل ضمیمه فصل 8 هیت
فایل ضمیمه فصل 9 هیت

(1402-09-06)
:: تمرین های فصل پنجم هیت(مربوط به درس مدار 1)
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فصل 5 هیت

(1402-08-17)
:: تمرین های فصل چهارم کتاب هیت(مربوط به درس مدار 1)
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فصل 4 کتاب هیت

(1402-08-03)
:: لینک گروه مقدمه ای بر مهندسی پزشکی : https://t.me/+-hDnwmKGzaM5YTY8

(1402-07-23)
:: لینک گروه حفاظت ایمنی و استاندارد : https://t.me/+05tVJRMaFF80MmM0

(1402-07-23)
:: تمرین های فصل دوم و سوم کتاب هیت(مربوط به درس مدار 1)
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فصل 2 کتاب هیت
فایل ضمیمه فصل 3 کتاب هیت

(1401-12-19)