مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • فایل های الکترومغناطیس
  • تکلیف شماره 2 مدار الکتریکی 1 - مسائل 20 و 33 از تمرین های فصل دوم کتاب هیت و مسائل 6 - 8 -17 - 21 - 53 - 58 - 63 از تمرین های فصل سوم کتاب هیت -موعد تحویل 21 فروردین 1402
  • تمرین های فصل دوم و سوم کتاب هیت(مربوط به درس مدار 1)
  • تکلیف 1 مدار 1 - موعد تحویل 22 اسفند 1401
  • تکلیف الکترونیک 1
  • جزوه مقدماتی PLC
اطلاعيه ها و اعلانات

:: فایل های الکترومغناطیس
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه الکترومغناطیس 1
فایل ضمیمه الکترومغناطیس 2
فایل ضمیمه الکترومغناطیس 3

(1401-12-23)
:: تکلیف شماره 2 مدار الکتریکی 1 - مسائل 20 و 33 از تمرین های فصل دوم کتاب هیت و مسائل 6 - 8 -17 - 21 - 53 - 58 - 63 از تمرین های فصل سوم کتاب هیت -موعد تحویل 21 فروردین 1402

(1401-12-19)
:: تمرین های فصل دوم و سوم کتاب هیت(مربوط به درس مدار 1)
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فصل 2 کتاب هیت
فایل ضمیمه فصل 3 کتاب هیت

(1401-12-19)
:: تکلیف 1 مدار 1 - موعد تحویل 22 اسفند 1401
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تکلیف 1 مدار 1-

(1401-12-19)
:: تکلیف الکترونیک 1
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تکلیف 1 ال1
فایل ضمیمه تکلیف 2 ال 1
فایل ضمیمه تکلیف 3 ال 1

(1401-12-16)
:: جزوه مقدماتی PLC
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه plc

(1401-12-16)