مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • مسائل فصل سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی(مربوط به درس الکترونیک 1)
  • تکلیف شماره2 الکترونیک 1 - موعد تحویل 6 اردیبهشت 1403
  • لینک گروه الکترونیک 1 نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+SPVUyVOCyndlNGRk
  • لینک گروه کنترل صنعتی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+tLmgLh-VS1tlYTNk
  • لینک گروه الکترومغناطیس نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+UxlW83dX0Rg4YWRk
  • لینک گروه مقدمه ای بر مهندسی پزشکی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+gVUqLbQANY41OTI0
اطلاعيه ها و اعلانات

:: مسائل فصل سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی(مربوط به درس الکترونیک 1)
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فصل 3 میرعشقی
فایل ضمیمه فصل 4 میرعشقی
فایل ضمیمه فصل 5 میرعشقی
فایل ضمیمه فصل 6 میرعشقی

(1403-01-31)
:: تکلیف شماره2 الکترونیک 1 - موعد تحویل 6 اردیبهشت 1403
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تکلیف 2 ال 1

(1403-01-31)
:: لینک گروه الکترونیک 1 نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+SPVUyVOCyndlNGRk

(1402-12-13)
:: لینک گروه کنترل صنعتی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+tLmgLh-VS1tlYTNk

(1402-12-13)
:: لینک گروه الکترومغناطیس نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+UxlW83dX0Rg4YWRk

(1402-12-13)
:: لینک گروه مقدمه ای بر مهندسی پزشکی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+gVUqLbQANY41OTI0

(1402-12-13)