گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تكنولوژي علوم غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : جواد نام خانوادگی : کرامت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :