گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - فيزيك اتمي و مولكولي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : داود نام خانوادگی : صدیقی مورنانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : sedighi54931@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :