گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آسيب شناسي فك ودهان
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : حمیرا نام خانوادگی : مردانی سامانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اسیب شناسی دهان فک و صورت
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط ویروس HPV با موتاسیون ژن P53 در کانسر دهان
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : برنامه ریزی درسی والگوهای تدوین
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار word
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی باقوانین وآئین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : مقاله نویسی زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی مقدماتی با نرم افزار spss
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : درس تاریخ 8/06/87
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : spss
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : spss
محل دوره : تاریخ دوره :