گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : حق وردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : hhaghverdi@gmail.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :