گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

نام : شایسته نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آموزش پرستاري /پرستاري سلامت جامعه/ اموزش به مددجو/ مراقبت در بيماريهاي مزمن
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : نظارت بالینی در علوم پزشکی و ارائه الگوی مناسب
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی ایران سال اخذ مدرک : 1362
عنوان پایان نامه : مقایسه آگاهی های بهداشتی دختران/
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1356
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : پرستاری داخلی و جراحی
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : -تا کنون1388-1368
عنوان دوره : پرستاری سلامت جامعه
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : تا کنون1388-1368
عنوان دوره : روش ها وفنون تدریس
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : تا کنون1388-1368
عنوان دوره : طرح و برنامه ریزی
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : تا کنون1388-1368
عنوان دوره : سلامت خانواده
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : تا کنون1388-1368
عنوان دوره : ارزشیابی خدمات سلامت
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : تا کنون1388-1368
عنوان دوره : مدیریت پرستاری
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 1388-1368
عنوان دوره : نظریه های و مفاهیم پرستاری
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 1388-1368
عنوان دوره : اموزش به مددجو
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : تا کنون1388-1368
عنوان دوره : سنجش و اندازه گیری
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : کنون1388-1368