گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي-آموزش مامایی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : میترا نام خانوادگی : ملائی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : melika1353@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :