گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : فاضل نجف آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mfazeln@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :