دکتر مجتبی شاهنوشی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - علوم اجتماعی-جامعه شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مجتبی نام خانوادگی : شاهنوشی
تاریخ تولد :
محل تولد : آبادان
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : shahnooshi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جامعه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : زمینه های اقتصادی -اجتماعی تنوع نظام های سیاسی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : موانع اجتماعی توسعه در ایران
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم طبیعی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان عماد سیادت سال اخذ مدرک : 1355
عنوان پایان نامه :