دکتر محمد کوشافر
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - خاكشناسي

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : کوشافر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : مأمور
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mkmkmkfar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :