گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : سلیمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a_soleymani@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :