گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری

بيوگرافي

نام : فهیمه نام خانوادگی : کاشانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : f.kashani@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحی و تدوین راهنمای آموزش خود مدیریتی دیابت برای پرستاران آموزش دهنده ( یک مطالعه ترکیبی)