گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : تیموری منش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

اطلاعات OFIS در یک نگاه - دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ( اصفهان )  

مهندس شهرساز مجتبی تیموری منش

 

 

   مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان از سال1370 تا 1384

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان ) سالهای 1389-1384

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره مهندسان مشاور طرح و تحول از سال 1365 تا کنون ادامه دارد

عضو شورای پژوهشی مدیریتتوسعه و تکامل منطقه ای شرکت فولاد مبارکه1383-1370

 مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان از سال 1389 تا کنون ادامه دارد
مسئول بخش منطه ای واحد طراحی و برنامه ریزی مجتمع فولاد مبارکه 1374-1364
عضو هیأت مدیره مهندسان مشاور پلشیر 1364-1361
شرکت مهندسان مشاور پلشیر
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پلانرز اصفهان مشاور فنی و اقتصادی 1360-1358
عضو هیدت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در دوره چهارم و پنجم       

M . Teimourimanesh

Head of department of architecture ,

Islamic Azad University of  Khorasgan

Esfahan ,  IRAN ,

E-mail: Teimurimanesh@khuisf.ac.ir

Tel:(+98311)5354001-9

مدرک تحصیلی

شهرسازی و برنامه منطقه ای هوارد آمریکا 1358