گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : بدری نام خانوادگی : شاه طالبی حسین آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : b_shahtalebi2005@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
متولد 1349
صادره از اصفهان
متاهل
داراي يک فرزند
مدرک کارشناسي: علوم تربيتي دانشگاه خوراسگان سال 1376
مدرک کارشناسي ارشد :  مديريت دانشگاه خوراسگان1378
مدرک دکترا: مديريت آموزشي علوم و تحقيقات تهران،سال 1382
بورسيه دانشگاه خوراسگان