گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : خسرو نام خانوادگی : جلالی دهکردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : khosrojalali@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 84
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 88
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 92
عنوان پایان نامه :