گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپيوتر-پردازش تصاویر
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : امیرحسن نام خانوادگی : منجمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :