گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی زبان‌شناسی شناسه کلاس 1741173 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/03 ساعت برگزاری 15:03:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 2 شناسه کلاس 487f7ed گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 14:56:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 2 شناسه کلاس 6536a39 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 12:58:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 شناسه کلاس 81568da گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/29 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی زبان‌شناسی شناسه کلاس 1395726 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون سیاسی شناسه کلاس 1156705 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 2 شناسه کلاس 6543741 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 2 شناسه کلاس 79234db گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 13:03:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 شناسه کلاس 7556654 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/22 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس زبان شناسی کاربردی شناسه کلاس 29399c9 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/22 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 شناسه کلاس 5292e0f گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/22 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مباني زبان شناسي شناسه کلاس 630bf9b گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/19 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون سیاسی شناسه کلاس 478d04c گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 2 شناسه کلاس 85880e3 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 2 شناسه کلاس 2993729 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 1 شناسه کلاس 290ae94 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس زبان شناسي كاربردي شناسه کلاس 57836d8 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 1 شناسه کلاس 1345cce گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 08:02:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی اثار ترجمه اسلامی 1 شناسه کلاس 501e4e5 گذرواژه 2828 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظريه هاي واج شناسي شناسه کلاس 167d04b گذرواژه 2828 تاریخ برگزاری 1399/07/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مباني زبان شناسي شناسه کلاس 760b61b گذرواژه 2828 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه سیاسی شناسه کلاس 801669f گذرواژه 2828 تاریخ برگزاری 1399/07/06 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 شناسه کلاس 843fa3c گذرواژه 2828 تاریخ برگزاری 1399/07/06 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 شناسه کلاس 82247e7 گذرواژه 2828 تاریخ برگزاری 1399/07/06 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • دانشجویانی که ترجمه انفرادی با من دارند لازم از در موعد مقرر در جلسه امتحان مجازی حاظر باشند.
 • امتحان فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه به صورت در مقطع ارشد به صورت تشریحی است.
 • امتحان زبان شناسی کاربردی مقطع کارشناسی طبق هماهنگی های انجام شده در کلاس به صورت تستی است
 • امتحان زبان شناسی در آموزش زبان به صورت تشریحی است.
 • امتحان زبان تخصصی طبق هماهنگی های انجام شده در کلاس به صورت ترجمه است.
 • امتحان ترجمه متون مطبوعاتی طبق هماهنگی های انجام شده در کلاس به صورت ترجمه است.
 • امتحان ترجمه متون ادبی طبق هماهنگی های انجام شده در کلاس به صورت تستی است.
 • امتحان بررسی آثار ترجمه اسلامی طبق هماهنگی های انجام شده در کلاس به صورت تستی است.
 • امتحان اصول و مبانی نظری طبق صحبتهای انجام شده در کلاس دارای دو بخش تستی و تشریحی است.
بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : هادیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bah_hadian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبانشناسی همگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبانشناسی همگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :