سمانه یزدانی
گروه آموزشی : تکنولوژی اتاق عمل
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

بيوگرافي

نام : سمانه نام خانوادگی : یزدانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اتاق عمل
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت های ویژه
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی یزد سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه :