گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-سلولي مولكولي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : استادشریف معمار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.ostadsharif@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ژنتيک مولکولي ، ژنتيک انساني ، کشت سلول
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : ایجاد موتاسیون هدفدار در ژن پراکسیزومال پروتئین موشی و ترانسفکت آن به سلولهای P19
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی- علوم جانوری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : سازگاری سلولی در فعالیت های ورزشی
محل دوره : دکتری تخصصی تربیت بدنی - دانشگاه آزاد اصفهان تاریخ دوره : 95-96
عنوان دوره : ژنتیک و کاربرد تحقیقاتی در آن
محل دوره : دکتری تخصصی دندانپزشکی کودکان تاریخ دوره : از سال 92
عنوان دوره : زیست شناسی سلولی و مولکولی
محل دوره : ارشد بیوتکنولوژی پزشکی تاریخ دوره : 96-97