گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استاد

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : جلالیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.jalalian@khuisf.ac.ir
ایمیل : jalalian@cc.iut.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : Environmental Pedology and Bio-Meteorology, Soil Erosion, Soil Survey and Land Evaluation, Soil Quality
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : Soil Science and Environmental Pedology
دانشگاه محل تحصیل : Utah State University, United States سال اخذ مدرک : 1980
عنوان پایان نامه : Characterstics and Genesis of selected paleborolls and cryoboralfs in Northern Utah
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم خاک و خاک شناسی محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی,دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1355
عنوان پایان نامه : بررسی ویژگی های هیدرولوژیکی حوضه زاینده رود
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی,دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1348
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تناسب اراضی
محل دوره : IUT and IAU تاریخ دوره : 1995-Present
عنوان دوره : کانیهای رسی
محل دوره : IUT and IAU تاریخ دوره : 1995-Present
عنوان دوره : تحلیل خاک
محل دوره : IUT and IAU تاریخ دوره : 1998-Present
عنوان دوره : رده بندی خاک
محل دوره : IUT and IAU تاریخ دوره : 1990-Present
عنوان دوره : بررسی خاک
محل دوره : IUT and IAU تاریخ دوره : 1990-Present
عنوان دوره : آبخیزداری
محل دوره : IAU تاریخ دوره : 1998-Present
عنوان دوره : حفاظت آب و خاک
محل دوره : IAU تاریخ دوره : 1999-Present
عنوان دوره : طبقه بندی پیشرفته ی خاکها
محل دوره : IAU تاریخ دوره : 2001-Present
عنوان دوره : حفاظت پیشرفته ی آب و خاک
محل دوره : IUT andIAU تاریخ دوره : 2001-Present


Telephone: +98 313 535-4038

Fax: +98 313 535-4060