گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شيمي تجزيه

بيوگرافي

نام : آتوسا نام خانوادگی : عبداللهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :