گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : زینب نام خانوادگی : چوقادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :